DUYURULAR
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU
14.01.2019

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

SINAV DUYURUSU

 

Üniversitemizde görev yapmakta olan idari personelimiz için, “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ” uyarınca, Üniversitemizin talebi üzerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından merkezi olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı yaptırılacaktır.

 

İlgili Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı, son başvuru tarihi, başvuracak personelde aranan nitelikler, sınavlara ilişkin konu başlıkları ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanmıştır.

 

Aşağıda ayrıntılı bilgilere ulaşılabilecek dokümanlarla ilgili linkler ile sınava başvuru yapabilecek personele ilişkin şartlar, açıklamalar,  başvuru şekli ve yeri hakkında hususlar yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR                  :

 

  • Başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunulan unvanlı kadroya ilişkin birim ve derece belirtilmez.

 

  • Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

 

  • İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.

 

  • İlan edilen kadrolara başvuran adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 45 inci ve 76 ıncı maddeleri uyarınca başvuruda bulunacağı kadro unvanında ilan edilen derecelere atanabilmek şartını sağlamaları gerekir.

 

  • İlan edilen kadrolara sınav sonuçlarına göre atanmaya hak kazananlar, kadronun bulunduğu birimde veya ihtiyaç duyulan diğer birimlerde görevlendirilebilecektir.

 

  • Sınav süreciyle ilgili tüm duyurular www.prs.yildiz.edu.tr web sayfasından yapılacaktır. Anılan web sayfasında yapılan duyurular tebligat niteliğinde olup, adaylara  ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

 

 

I. ​GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARDA  ARANACAK  ŞARTLAR

 

 I.I. GENEL ŞARTLAR

 

İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,  

 

İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla başvurulan kadroya ilişkin anılan yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az 1 yılını kurumda geçirmiş olmak,

 

 I.II. ÖZEL ŞARTLAR

 

a) ŞEF KADROSU İÇİN    :

 

En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 5. Maddenin 2. Fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolardan birinde (Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Programcı Yardımcısı, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veznedar, Satınalma Memuru, Ayniyat Memuru, Yurt Yönetim Memuru, Tahsildar, Mutemet, Raportör, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarından birinde) veya mühendis hariç olmak üzere unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

 

b) MÜDÜR KADROSU İÇİN    :

 

En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

 

 

 

II. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 

II.I. GENEL ŞARTLAR

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

 

Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

 

II.II. ÖZEL ŞARTLAR 

 

Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak

 

 

 

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ   :

Adaylar başvurularını, başvuru yaptıklarını belirten ve ekte örneği yer alan dilekçe (Ek-1) ve eklerini zarflayarak kapatmaları ve zarfın üzerini zarf kapak örneğinde (Ek-2) belirtilen şekilde hazırlayarak, Personel Daire Başkanlığına şahsen, imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların 23.01.2019 saat 16.45'e kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

GÖREVDE YÜKSELME DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK-1a)

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK-1b)

 

ZARF KAPAK ÖRNEĞİ (EK-2)

 

 

 

BAŞVURULARIN ALINMASI VE ADAY LİSTELERİNİN İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN TAKVİM

                                      

Başvuru Tarihleri

14 Ocak 2019 Pazartesi – 23 Ocak 2019 Çarşamba saat 16:45’e kadar

Değerlendirme Süresi   

24 Ocak 2019 Perşembe – 28 Ocak 2019 Pazartesi

Aranan şartları taşıyanların internet sitesinde ilan edilmesi

29 Ocak 2019 Salı

İtiraz Süresi

30 Ocak 2019 Çarşamba – 05 Şubat 2019 Salı

İtirazların Değerlendirilmesi

06 Şubat 2019 Çarşamba – 19 Şubat 2019 Salı

Kesinleşen Aday Listelerinin İnternet Sitesinde İlan Edilmesi

20 Şubat 2019 Çarşamba

Adayların Sınav Başvurularını (http://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) Yapması ve Sınav Ücretlerini Ödemesi

22 Şubat 2019 Cuma – 27 Şubat 2019 Çarşamba

Sınav Giriş Belgelerinin Erişime Açılması

18 Mart 2019 Pazartesi – 22 Mart 2019 Cuma

  

>> Tüm Duyurular